Качество

Ръководството, в лицето на Управителя на “ИНДУСТРИАЛ ПАРТС” ООД, официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, изхождайки от убеждението, че успешното развитие и бъдещето на компанията зависят от доверието и удовлетвореността на нейните клиенти.

ПОЛИТИКАТА НА “ИНДУСТРИАЛ ПАРТС” ООД Е НАСОЧЕНА КЪМ НЕПРЕКЪСНАТО И ВСЕОБХВАТНО ПРОУЧВАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ, ОСИГУРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДЛАГАНИТЕ СТОКИ И УСЛУГИ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УМЕНИЯТА НА ПЕРСОНАЛА.

За ефективното провеждане на ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО, ръководството на “ИНДУСТРИАЛ ПАРТС” ООД определя следните стратегически цели:

ISO 9001:2015

Гаранция за изпълнение на тези цели е изграждането, поддържането и развитието на Система за управление на качеството, съответстваща на Международен стандарт ISO 9001:2015.

С приемането на съвременния подход в управлението, ръководството поема ангажимента за осигуряване на адекватни ресурси, необходими за постигане на поставените цели и гарантира необходимите условия за стриктно спазване изискванията на Системата за управление на качеството в “ИНДУСТРИАЛ ПАРТС” ООД.

Като Управител на “ИНДУСТРИАЛ ПАРТС” ООД
ДЕКЛАРИРАМ
ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, ОСИГУРЯВАЩА РАЗВИТИЕТО И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА
Управител
Мирослав Марков